This website uses cookies. Click here for more information.

   Privacyverklaring

   Meubelkliniek V.O.F. , gevestigd aan Stoomberg 18, 5101 AA in DONGEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

    

   Contactgegevens:

   www.meubelkliniek.nl, info@meubelkliniek.nl, info@lederehbo.nl

   Stoomberg 18

   5101 AA DONGEN

   Telefoon 0162-223390

    

   Linthorst en / of M.G Baas is de Functionaris Gegevensbescherming van Meubelkliniek zij/hij is te bereiken via info@meubelkliniek.nl

    

   Persoonsgegevens die wij verwerken

   Meubelkliniek verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

    

   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

   • Voor- en achternaam
   • Adresgegevens
   • Telefoonnummer
   • E-mailadres
   • IP adres

   Uw bankrekeningnummer bij het plaatsen en betalen van een online bestelling

    

   Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

   Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@meubelkliniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

    

   Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

   Meubelkliniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

   • Het afhandelen van uw bestelling en uw betaling
   • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren en u een offerte (op uw verzoek) aan te kunnen bieden
   • Om goederen en diensten bij u af te leveren
   • Meubelkliniek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

   Geautomatiseerde besluitvorming

   Meubelkliniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Meubelkliniek) tussen zit.

    

   Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

   Meubelkliniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

    

   (Categorie) persoonsgegevens bij offerte aanvraag:

   bewaartermijn  1 jaar, ten behoeve van de geldigheidsduur van de uitgebrachte offerte , welke geheel vrijblijvend en op uw eigen verzoek, is uitgebracht.

   Personalia > 1 jaar als hierboven beschreven                        

   Adres , emailadres, telefoonnummer > 1 jaar  met redenen als hierboven beschreven

     

   (Categorie) persoonsgegevens bij aan u geleverde diensten:

   bewaartermijn 5 jaar, ten behoeve van de toegezegde garantietermijn van 1 jaar op de door ons geleverde diensten en het bieden van nazorg en service voor de periode van 5 jaar. Dit uitsluitend met het oog op service en géénszins met als doel het commerciéel gebruik van uw gegevens

   Personalia > 5 jaar als hierboven beschreven                        

   Adres , emailadres, telefoonnummer > 5 jaar met redenen als hierboven beschreven          

    

   Delen van persoonsgegevens met derden

   Meubelkliniek verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Meubelkliniek blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


   Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meubelkliniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

    

   U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@meubelkliniek.nl

    

   Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

    

   Meubelkliniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

    

   Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

   Meubelkliniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@meubelkliniek.nl

    

   Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

   Meubelkliniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

    

   Google Analytics

   Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Uw IP-adres wordt niet in zijn geheel opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

    

   Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

   Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


   Webserver log-gegevens

   Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor de registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en de tijd van inloggen alsmede het IP-adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie van deze serverlogs wordt door ons ontwikkelingsteam gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite en die van onze (toekomstige) opdrachtgevers.


   Hyperlinks naar andere internetsites

   Deze website heeft links naar websites van andere bedrijven. Meubelkliniek registreert het doorklikken van de bezoeker naar andere internetsites niet en onthoudt zich van iedere verantwoordelijkheid voor de inhoud van externe internetsites.

   Wijzigingen

   Meubelkliniek behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.


   *